Тестамент

Никола Спасић - Тестамент страна 1

Препис тестамента (2024. година)

Данас при чистоји свести и по моји слободнаји вољи чиним на случаји моје смрти следећи распоред са свима мојим покретним и непокретним имањима

1. Мојои жени Настасии (Наки) остављам моје пољско имање на точидерском брду са свима зградама које постоје, но под условом даје она дужна издвојити од истог имања које је као ливада на ћошку водећи топчидеру шестхиљада метари квадратни, и предати моме синовцу Николи С. Спасићу у његову својину,

2. сво моје покућанство као и кола коњи остављам мојој жени у својину;

З. остављам мојој жени на уживање до њене смрти или преудаје без платан стан у коме сада живимо, и право има да шталу и шупу држи без платно у Југовића улица бр. 6, до њене смрти или преудаје

6. На име удовичког уживања остављам мојој жени 24,000, двадесетичетири хиљаде динара, сваки тро месечни имајоисе издавати по 6000 динара, а подразуме се овде улазе и они 10,000 динара на које она има права по брачном уговору између нас закључен од неспорног Судије и потврђен 2 Априла 1904.год, које овде прилажем и брачни уговор,

7. Моме синовцу Николи С Спасићу

 Н. Спасић ср.                 . / .               црвени печат Николе Спасића

остављам кућу која је у Вука Караџића улици у који је радња Ђукановић и Ком, но под условом да је дужан од прихода исте куће давати по двехиљаде динара годишње мојои Синовици Видосави и у истоји кући онће и обитавати, но с тим да исту кућу несме ни задужити ни продавати, већ истуће његовим наследницима оставити.

(попреко преко овог текста написано је и следеће):

ову седму тачку (две нечитке речи) синовцу ништа неостављам (седам нечитљивих речи) 17. Н Спасић

8. Моме брату Благоју остављам десет хиљада динара једанпут за свагда, и нема права ништа више тражити из масе, (дужа црта)

9. мојои Синовици Анки остављам моје имање у Југовића улици бр 6, на уживање а после смрти њене прелази у наслеђе мојои Синовици Видосави и њеноји деци, но што не смеду продавати ни задужити,

10. Моме Шураку Живку М Јовановићу бившем остављам 3000, три хиљад динара, и сестри моје пок жене цаје Насти Т, Митровић две хиљаде динара,

11. Мојим сестрама Катарини Савић Ружи Ђокић, цани А Јовановић остављам свакоји по две хиљаде динара,

12. На одржавање моје капеле на Топчидерском брду, Извршијоци мога тестамента трошићеду из прихода моје масе

црвени печат . / . црвени печат Николе Спасића Н Спасић ср.

до Четири Стотине динара на одржавање исправности исте и бићеду дужни сваке године одржавати Службу Божију на дан св. Трифуна мог крсног имена, а помен мртвима мојим,

13. Кадсе буде црква подигла св. Сава ондаће се купити једно Наивеће звоно и истоји цркви поклонити као моји дар,

14. Извршијоци мог тестамента издвојићеду из моје покретне имовине Триста педесетхиљада динара, стим новцем да се подигне болница на обштинском земљишту и за коју врсту болести рекну санитети и кад буде готова имасе предати обштини Београдскоји,

15. поред овога мојаје Жеља дасе издвоји јошт Двеста хиљада динара за подигнуће јошт две болнице увнутрашњост где је наипотребније и за свакуће се утрошити по 80,000 дин осамдесет хиљада динара а четрдесет хиљада дасе подигне један дом за Сиротне и изнемогле Србске грађане, подигао Н. Спасић

16. На кући мојои коју сам купијо од г. Роксе Лазаревић постоји рест дуга око 96,000 – ако ја за живота не исплатим тоћеду Стараоци бити дужни што пре исплатити управи Фонда,

17. Сва моја покретност као артије и готовина и непокретност

остављам на обште

./. црвени печат Николе Спасића             Н Спасић ср. 

Привреде циљеве но стим да се само приходи издају на речене циљеве а главница не сме се утрошити а тако непокретно имање не сме се задужити нити продати

18. Извршијоци мога тестамента коићеду бити уједно бити Чланови одбора ове моје задужбине коићеду овим мојим тестаментом наименовати управљаћеду овом мојом задужбином самостално и не зависно од сви земаљски власти и ониће по својои савести и увиђавности а према духу времена потребама одређивати коликоћесе и кад на коју грану земаљске привреде трошити из прихода,

19. Кадсе у случају упразни које место од чланова, тоћеду остали изабрати другога на место оног који је умро или одступијо

20. Члановима одбора стављам у дужност ово да брижљиво одржавају непокретна имања из прихода а ресто прихода да се троши на задужбинске циљеве, сви папири од вредности дасе продаду поступно са повољним курсом, а по одбитку легата и остали трошкова од добивеног новца ресто да се да управи фонда на приплод;

21. Сва моја непокретна имања имају се издавати оферталним путем за три године, на све зграде које се имају подићи из моје задужбине, носићеду надпис мога

Н Спасић ср.                    . / .            црвени печат Николе Спасића

Имена, да узму једног у Службу а на терет задужбине спремног човека као пуномоћника моје задужбине, кои ће водити стално надзор на непокретно моје имање и скупљати приходе и вршити све правне послове задужбинске, и да води уредно књиговодство, о приходима и издацима и да сваке године на дан св. трифуна објављују у службеним новинама стање моје задужбине, и да свако првог или другог месеца имају седницу ради свршавања задужбински послова, а у име награде сваки Члан од седнице добиће по двадесет-дин, приходи од непокретног имања скупљаћесе док не буде довољно дасе подигне јошт једа спрат на слогу, т.ј. ако ја за живота још не подигнем,

22. Да уредно у своје време плаћају обштини прописну таксу за моји гроб, за извршиоце мога тестамента а уједно и за чланове одбора моје задужбине одређујем ову господу гг. Тихомира Марковића, гувернера Н. Банке, Илију Марића трг, Воју Вељковића Мику Драгичевића, Тодора Михаиловића

23. Ако би јошт дуже поживијо, и ако би се у течају тога времена нашао побуђен да оваји тестамент коисам својом руком написао и подписао, и коиће бити на чување код Н. Банке, мењам и другти заменим

црвени печат Николе Спасића    ./.   Н. Спасић ср.

Тоћуга једино сам заменити на ова два начина мојом руком написан и подписан и којиби се опет налазијо на чување код Н Банке или тестаментом пред судијом коиби се налазијо на чување код варошког суда Београду уоба ова случаја овајићу тестамент узети од Н. Банке, и уништити га, ако би се дакле по смрти моји јошт налазијо на чување код Н. Банке ондаће то бити несумњив доказ, да га нисам хтео мењати, и да он стоји у пуни важности, сваки пак други тестамент којиби се после моје смрти појавијо, поред овог тестамента имасе сматрати као прост фалсификат,

24. Оваи тестамент има три стране текста, и сваку страну својеручно сам подписао при дну текста подписао сам и мојим печатом овоје тестамент прошивен јемствеником, од кога су крајеви такође мојим печатом утврђена

25. Акоби се моја жена хтела преудати то има право на сво покућство и остављам јои Тридесет хиљада динара као легат да прими једном за свагда из моје масе оваји сам тестамент Сам написао и подписао своје ручно,

Дветог фебруара         1912 год        Хиљаду деветстотина дванајесте у Београду

       црвени печат Николе Спасића                       Н. Спасић ср

ДА ЈЕ ОВАЈ ПРЕПИС ВЕРАН СВОМ ОРИГИНАЛУ ТВРДИ И ОВЕРАВА ОВЛАШЋЕНИ ЧЛАН УПРАВНОГ ОДБОРА И ПУНОМОЋНИК ЗАДУЖБИНЕ НИКОЛЕ СПАСИЋА


У Београду, 19. децембра 2001. године         

Адвокат Војин Ђекић