Јавни позив за добијање донације

„Молба за донацију подноси се Управном одбору Задужбине Николе Спасића, Кнеза Михаила број 47, 11000 Београд, ПАК:104108 и иста мора бити написана на меморандуму здравствене установе и потписана од стране овлашћеног лица.

У молби за донацију треба навести основне податке о граду/општини (број становника, површина …) и вашој здравственој установи (година оснивања, број запослених, просечан број пацијената, број амбуланти ….), у којој служби би донирано медицинско средство било коришћено и број корисника на годишњем нивоу, по три понуде за свако тражено мед. средство са копијама решења Агенције за лекове и медицинска средства (АЛИМС), изјашњење за ког понуђача и због чега бисте се одлучили, односно које понуђено мед. средство задовољава потребе ваше установе и службе у којој ће се користити, име, презиме и телефон контакт особе за реализацију донације у вашој установи, као и Сагласност Министарства здравља да можете прибавити тражену мед. опрему из донације. 

Понуде морају да садрже следеће елементе: детаљну спецификацију (назив, произвођач, земља порекла, опис); тражену количину; цену са исказаном основицом и ПДВ; начин плаћања, рок испоруке; податак о гаранцији у гарантном и вангарантном року и податак о овлашћеном сервисеру.

Напомињемо да понуђачи морају бити носиоци решења АЛИМС за понуђено мед. средство.

Уколико предмет донације није медицинско средство и као такво се не региструје у АЛИМС, потребно је да доставите потврду АЛИМС о томе, као и да је понуђач ауторизован од стране произвођача за продају тражене опреме у Републици Србији.

Министарство здравља РС упутило је здравственим установама допис бр. 500-01-00521/2023-2 од 7. 4. 2023. године, са налогом да се набавка медицинске опреме, независно од извора финансирања, укључујући и донације, врши искључиво по претходно прибављеној сагласности Министарства здравља.“